Giáo Dục

Bộ đề thi tham khảo THPT Quốc gia 2019 của Bộ GD&ĐT

Sáng 6/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Bộ đề thi tham khảo THPT Quốc gia năm 2019. Với 5 bài thi gồm Toán học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội.

Đề thi THPT Quốc gia 2019 có nội dung nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu tập trung ở lớp 12. Bộ GD&DDT sẽ trực tiếp chỉ đạo tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm chứ không giao cho các sở như năm 2018 nữa. Nhằm quản lý chặt chẽ, tạo sự công bằng hơn.

Bạn đang xem: Bộ đề thi tham khảo THPT Quốc gia 2019 của Bộ GD&ĐT

Bộ đề thi tham khảo THPT Quốc gia 2019 của Bộ GD&ĐT

1. Bài thi môn Toán

1. A 11. C 21. A 31. A 41. A
2. D 12. A 22. B 32. C 42. B
3. A 13. B 23. C 33. B 43. D
4. D 14. D 24. D 34. A 44. A
5. B 15. B 25. A 35. C 45. C
6. C 16. D 26. C 36. C 46. A
7. A 17. A 27. A 37. D 47. C
8. B 18. D 28. D 38. B 48. C
9. C 19. B 29. A 39. B 49.C
10. B 20. B 30. D 40. A 50. B

2. Bài thi Ngữ văn

3. Bài thi Ngoại ngữ

 • Môn Tiếng Anh
 • Môn Tiếng Đức
 • Môn Tiếng Nga
 • Môn Tiếng Nhật
 • Môn Tiếng Pháp
 • Môn Tiếng Trung

Question 1

A

Question 11

C

Question 21

C

Question 31

D

Question 41

A

Question 2

C

Question 12

B

Question 22

A

Question 32

C

Question 42

C

Question 3

D

Question 13

A

Question 23

A

Question 33

C

Question 43

B

Question 4

C

Question 14

D

Question 24

A

Question 34

C

Question 44

B

Question 5

C

Question 15

B

Question 25

D

Question 35

B

Question 45

B

Question 6

C

Question 16

C

Question 26

B

Question 36

C

Question 46

A

Question 7

A

Question 17

D

Question 27

D

Question 37

B

Question 47

B

Question 8

B

Question 18

D

Question 28

D

Question 38

D

Question 48

A

Question 9

A

Question 19

C

Question 29

B

Question 39

B

Question 49

C

Question 10

A

Question 20

B

Question 30

C

Question 40

B

Question 50

B

4. Bài thi Khoa học tự nhiên:

 • Môn Vật lý
1.C 11.C 21.A 31.C
2.A 12.D 22.A 32.D
3.D 13.A 23.A 33.A
4.A 14.C 24.D 34.A
5.B 15.A 25.B 35.C
6.D 16.C 26.D 36.C
7.A 17.B 27.A 37.B
8.C 18.A 28.B 38.C
9.C 19.B 29.A 39.B
10.C 20.A 30.D 40.C
 • Môn Hóa học
41 B 61 D
42 A 62 C
43 C 63 B
44 B 64 D
45 A 65 C
46 A 66 A
47 B 67 B
48 B 68 B
49 A 69 C
50 D 70 C
51 D 71 C
52 C 72 A
53 B 73 D
54 C 74 D
55 A 75 A
56 A 76 B
57 A 77 D
58 C 78 C
59 B 79 D
60 A 80 B
 • Môn Sinh học
81 B 101 C
82 A 102 A
83 D 103 C
84 B 104 A
85 D 105 B
86 D 106 A
87 A 107 D
88 B 108 D
89 B 109 C
90 A 110 B
91 A 111 A
92 B 112 D
93 A 113 D
94 C 114 D
95 B 115 B
96 C 116 D
97 A 117 A
98 B 118 A
99 B 119 B
100 D 120 C

5. Bài thi Khoa học xã hội:

 • Môn Lịch sử
1.D 11.B 21.A 31.A
2.B 12.A 22.C 32.C
3.B 13.D 23.C 33.D
4.C 14.C 24.B 34.B
5.D 15.C 25.B 35.C
6.A 16.B 26.A 36.A
7.A 17.A 27.D 37.D
8.C 18.A 28.C 38.A
9.A 19.C 29.D 39.B
10.C 20.D 30.B 40.A
 • Môn Địa lý
41. A 51. A 61. B 71. B
42. B 52. B 62. B 72. D
43. D 53. D 63. D 73. C
44. A 54. A 64. A 74. C
45. A 55. C 65. A 75.B
46. B 56. A 66. A 76. A
47. D 57. C 67. A 77.A
48. D 58. C 68. D 78. C
49. C 59. C 69. B 79. C
50. A 60. A 70. C 80. A
 • Môn Giáo dục công dân
81 A 101 C
82 D 102 A
83 C 103 B
84 B 104 B
85 B 105 C
86 C 106 A
87 D 107 B
88 A 108 A
89 D 109 B
90 D 110 B
91 D 111 D
92 A 112 C
93 C 113 A
94 114 C
95 D 115 B
96 B 116 B
97 D 117 D
98 D 118 B
99 A 119 D
100 B 120 C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button