Details for Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ

PropertyValue
Name:Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ
Description:

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

File Word bao gồm nội dung thông tư và phụ lục gồm một số biểu mẫu văn bản

Filename:01.2011.TT.BNV.doc
Filesize: Empty
Filetype:doc (Mime Type: application/msword)
Creator:thpttaygiang
Created On: 11/28/2011 17:30
Viewers:Everybody
Maintained by:Editor
Hits:698 Hits
Last updated on: 11/28/2011 17:35
Homepage: